ภาษาจีนระดับกลาง A

หลักพื้นฐานภาษาจีน เน้นเนื้อหา PINYIN วิธีเขียนอักษรจีน คำศัพท์อย่างง่าย ประโยคอย่างง่าย เนื้อหาทั้งสิ้น 8 บท

  • เวลาเนื้อหา: 23:58 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

คอร์สระดับกลาง B

  • เวลาเนื้อหา: 20:18 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

คอร์สระดับกลาง C

  • เวลาเนื้อหา: 23:32 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท